1 of 1 policies

Gebruiksvoorwaarden - T-Mobile My Campus

banner.jpg

Voorwaarden


My Campus is onderdeel van T-Mobile Netherlands BV (hierna T-Mobile).

My Campus: het leerplatform van T-Mobile dat T-Mobile medewerkers (inhouse en outsource) en T-Mobile IDS kanalen de mogelijkheid biedt om individueel online te leren over producten & diensten, processen en systemen. T-Mobile medewerkers (inhouse) kunnen zich hier ook voor klassikale (virtueel wanneer beschikbaar) trainingen inschrijven.

Gebruiker: de natuurlijke persoon (*die na het doorlopen van de registratieprocedure) en het accepteren van de onderhavige voorwaarden gebruik kan maken van My Campus.

De Gebruiker is uitsluitend gerechtigd tot het gebruik van My Campus na acceptatie van deze voorwaarden. 

De Gebruiker is uitsluitend gerechtigd My Campus te gebruiken ten behoeve van het verbeteren van zijn kennisniveau ten aanzien van de producten, diensten, systemen en processen van T-Mobile. De Gebruiker heeft in dit verband enkel het recht kopieën te maken voor eigen gebruik. 

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot My Campus berusten uitsluitend bij T-Mobile, bedrijven die onderdeel uitmaken van de T-Mobile groep of diens licentiegever(s).

De informatie die via My Campus ter beschikking wordt gesteld, wordt zorgvuldig gecontroleerd en geregelmatig geactualiseerd. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat alle informatie op elk moment volledig, correct en overeenstemming met de laatste ontwikkelingen is. 

De toegang tot My Campus is strikt persoonlijk. 

Gebruikersgegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van toewijzing en rapportage van leeractiviteiten.

Indien een externe Gebruiker (IDS kanalen) langer dan 3 maanden geen gebruikmaakt van My Campus heeft T-Mobile het recht zijn account op te blokkeren. 

T-Mobile is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder indirecte schade, zoals verlies van data en gederfde inkomsten, als gevolg van het gebruik of de toepassing van software of informatie die beschikbaar is via My Campus.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. 

*De gebruiksvoorwaarden van My Campus zijn van toepassing op ieder gebruik van My Campus.

Provide your consent

Ik heb de gebruikersvoorwaarden gelezen en ga akkoord (Consent is required)Required field